BIJO - Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIJO.SKLEP.PL

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Bijo.sklep.pl (zwanego dalej „Sklepem”).
 1. BIJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 00-844 Warszawie przy ul. Grzybowskiej, nr 80/82, lok. 700 może w każdym czasie zmienić Regulamin, przez udostępnienie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od pierwszego dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym. Sklep ma obowiązek powiadomienia o zmianie regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację w sekcji strony: regulamin.
 1. Kwestie nie zawarte w niniejszym regulaminie regulują: Ustawa o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827)) oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.))
 1. Niniejszy Regulamin może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.*

Zakupy w sklepie:

 1. W sklepie zamówienia może dokonać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.
 1. Klient zobowiązany jest do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Składanie zamówień i zakup produktów umieszczonych na www.bijo.sklep.pl

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Dokonując zamówienia na konkretne produkty w sklepie bijo.sklep.pl, zawierana jest Umowa sprzedaży. Jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą BIJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 00-844 Warszawie przy ul. Grzybowskiej, nr 80/82, lok. 700, NIP 5272773204, a Klientem. Umowa jest zawierana poprzez platformę sklepu internetowego, dostępną pod adresem www.bijo.sklep.pl
 1. Na www.bijo.sklep.pl umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 1. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia.
 1. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
 1. Przy składaniu zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu i zaakceptowanie jej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W pozostałym zakresie Sklep może swobodnie zmieniać ceny.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy produktów. Wybierając daną opcję dostawy, Klient ma obowiązek pokrycia jej kosztów, które zostają doliczane do kosztów zamówienia.
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przez odbiór osobisty. Koszty dostawy są dokładnie określone tutaj
 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy, licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Płatności

 1. Ceny Towarów podane są w polskich złotych (PLN). Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.
 1. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
 1. a) przelewem na numer konta bankowego 44 1090 1883 0000 0001 3321 8510
 2. b) płatnością w systemie PayU, przelew bankowy, za pobraniem
 1. W przypadku każdego zamówienia, bijo.sklep.pl zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i zaoferowania innych. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę BIJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 00-844 Warszawie przy ul. Grzybowskiej, nr 80/82, lok. 700,  telefon: +48 22 547 07 06, e-mail: sklep@bijo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Klient zobowiązany jest do odesłania produktu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 1. Sklep, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta. Jednocześnie Sklep nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską.
 1. Sklep zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
 1. Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:

BIJO Sp. z o.o., ul. Olimpijska 25, 02-636 Warszawa

 1. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem sklep@bijo.pl.

Reklamacje:

 1. https://bijo.sklep.pl/reklamacje/ zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad.
 1. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem bijo.sklep.pl, Sklep ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych na bijo.sklep.pl, jak również przebiegu realizacji zamówienia należy składać e-mailem na adres: sklep@bijo.pl lub telefonicznie : +48 22 547 07 06.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wymagania podesłania zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, bądź szczegółowy opis wady odesłanych produktów.
 1. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się nie później niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. bijo.sklep.pl ma obowiązek poinformować Klienta niezwłocznie o ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. zwroty reklamacyjne należy przesyłać na adres BIJO Sp. z o.o., ul. Olimpijska 25, 02-636 Warszawa
 1. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

facebook instagram youtube

Newsletter

  Twój produkt został dodany do koszyka!

  Kontynuuju zakupy Idź do koszyka
  BIJO